lørdag den 8. marts 2014

Om at flytte fra Nørrebro til Hvidovre

Satirisk tekst fra Social Demokraten, 1923:


Møde i Sogneraadet

Gaardejer Mikkelsen. – Eftersom vi paa adskillige Møder her i Stuen har vedtaget Udflytternes og
Træhusbeboernes fuldstændige Udryddelse fra Hvidovre Jords Overflade, foreslaar jeg at vi bli’r
enige om en kraftigere Metode. Nu da Oksebremselarven er forsvundet fra Sognet og Ræven kun
lader sig se nu og da, er det Skam og Skade at Sognet skal plages af Udflyttere i Træhuse. Jeg
foreslaar derfor, at Sognet bevilger Midler til Indkøb af Ratin og Fælder, som lægges paa de
Steder hvor Udflyttere har deres Gang.

Klokker Petersen. – Hvis Mikkelsen tror at Udflytterne gaar i Fælden, tager han fejl. Det vilde kun
være spildte Penge. Næ, skal vi Ondet til Livs, maa vi lade dem uddø af dem selv. Det er en
Kendsgerning, at alle usiviliserede Stammer uddør efterhaanden, saasom Eskimoer, Indianere og
Dværgnegere. Sognet skal bare roligt se Tiden an.

Købmand Mortensen. – Det er med Uro og Bekymring man hører den sidste ærede Taler udbrede
sig om Dværgnegere og Eskimoer her i Sognet, den eneste Fremgangsmaade overfor de truende
Fremmedelementer i Hvidovre er at befæste Byen. Ved at opstille to Kanoner i hver Ende af
Sognet, skal vi nok se, at baade Indianere og Skaalkopper og andet Skidt holder sig udenfor
Grænsen. Jeg foreslaar derfor, at Sognet bevilger de to Kanoner saa hurtigt som muligt.

Partikulier Sivertsen. – Jeg er meget imod Opstilling af Kanoner her i Sognet. Saadan no’et ka’
eksplodere!

Købmanden. – Herimod kan jeg kun svare, at selvfølgelig behøver Kanonerne inte at være ladte.
De skal kun staa som Skræk og A’varsel.

Derefter vedtoges Kanonerne enstemmigt.

-----------------------------------------------------

Teksten blev skrevet cirka samtidigt med byggeriet af det oprindelige sommerhus, der stod på grunden, da vi købte den. Mange arbejdere flyttede fra de uhumske brokvarterer og ud på landet. Ikke alle de gode borgere i Hvidovre var lige begejstrede. Forhåbentlig bliver der taget lidt bedre mod os, når vi flytter fra Nørrebro til forstaden om et par måneder.

2 kommentarer:

  1. I kan altid tage et læs brosten med fra Nørrebro som afskrækkende våben :)

    SvarSlet
  2. Bagerst i haven ligger en bunke brosten, der blev hevet op under nedrivningen, så vi er forsynet.

    SvarSlet